แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 07 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 397 คน
บทความที่คล้ายกัน
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 94 คน
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 69 คน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 167 คน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก            โดยที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับเทศบาลตำบลโคกเหล็กให้ความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมั่นว่าสำนักงานจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เทศบาลตำบลโคกเหล็กจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ดังนี้ ๑. คำนิยาม “เทศบาล” หมายถึง เทศบาลตำบลโคกเหล็ก “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา “ข้อมูลส่ว…
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 368 คน
รายงานการควบคุมภายใน
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 154 คน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2567 O8 แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2567 O9 ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 465 คน