DWQA Questions
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 04 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 561 คน
DWQA Questionsหมวดหมู่: Questions
เปิดRebecca Adams ถาม 1 วัน ago • 
6 views0 answers0 votes
เปิดjack owen ถาม 2 วัน ago • 
5 views0 answers0 votes
เปิดAdam Lee ถาม 4 วัน ago • 
7 views0 answers0 votes
เปิดSu Kaçağı bulma ถาม 6 วัน ago • 
7 views0 answers0 votes
เปิดjeneratör bakımı ถาม 2 สัปดาห์ ago • 
15 views0 answers0 votes
บทความที่คล้ายกัน
วันที่  14  มกราคม  2566  วันเด็กแห่งชาติ นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็ก ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เด็กๆ และประชาชนในตำบลโคกเหล็ก มาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 5 คน
วันที่  26  ธันวาคม  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็กจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 6 คน
วันที่  27  มกราคม  2566  เวลา 10.00 น.  นายเทิดพันธ์  ครอบทอง นายอำเภอห้วยราช ให้เกียรติเป็นประธานฯ นายอรรครินทร์  ปิ่นมณี สจ.เขต1 นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานจ้างฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 5 คน
วันที่  26  มกราคม  2566  เทศบาลตำบลโคกเหล็กร่วมงานกีฬาส่วนราชการอำเภอห้วยราช  ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม  
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 4 คน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แสดงเป็นPDF
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 26 คน
อำนาจหน้าที่เทศบาล เทศบาลตำบลโคกเหล็ก มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14)พ.ศ.2562และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 ดังนี้ 1.ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าว (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 18 คน