กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 29 พ.ย. 2022 | อ่านแล้ว : 107 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สู โครงการ โคร ศัก ภาพ งอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การ ระหว่าง วันที่ 16-18 ม พ.ศ. 2565 ณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ณ ราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเทศษ กเหล็ก บูรณาการร บุรีรัมย์ บุรีรัมย์"

วันที่ 16 มีนาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2565 โดยมีนายนพพันธ์ วงศ์สุขสันต์ เป็นประธานในพิธีในการเปิดโครงการพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่่เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ได้บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ และได้รับเกียรติจาก นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ได้ร่วมเปิดโครงการ บุคคลากรเจ้าหน้าที่ และเอื้อเฟื้อวิทยากร พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการนี้อีกด้วย

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน

บทความที่คล้ายกัน
โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องดาวน์โหลด โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและปรดาวน์โหลด โครงการฝึกอบรมส่งเสริมตุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภ่พชีวิตของบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม-ปีงบปร-1ดาวน์โหลด
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 70 คน
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 8 รายการ ประกาศขายทอดตลาด-8-รายการ-1ดาวน์โหลด
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 53 คน
นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นโยบาย-และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริดาวน์โหลด
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 60 คน
“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ชื่อย่อว่า “อถล.” มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Local Environment Volunteer” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “LEV”
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 31 คน
รับสมัครเด็กนักเรียน  
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 279 คน
สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แสดงเป็นPDF ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แสดงเป็นPDF  
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 37 คน