การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | เมื่อ : 10 เม.ย. 2023 | อ่านแล้ว : 253 คน

ภาพกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

  

รายงานผลการประชาคมเรื่องการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566  โดยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

ดำเนินการประชาคม เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก โดยนายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็กร่วมกับประชาคมท้องถิ่นประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ประชุมประชาคมระดับตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ผู้เข้าร่วมประชาคมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติมโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอข้อตกลง หรือมติที่ประชุม

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ มติเป็นเอกฉันท์

– ร่าง –

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ                                                                                                                                                                                                               แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                         1.1 โครงการวันเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                       วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ผุ้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง                                                                                                         1.2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด                                                                                                                                                                                                                          วัตถุประสงค์ เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุอันตราย
บทความที่คล้ายกัน
รับสมัครเด็กนักเรียน  
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 77 คน
สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แสดงเป็นPDF ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แสดงเป็นPDF  
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 37 คน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) [caption id="attachment_207274" align="aligncenter" width="205"] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)[/caption]
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 87 คน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [caption id="attachment_207268" align="aligncenter" width="205"] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[/caption]
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 55 คน
ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จำนวน 2 อัตรา    แสดงเป็น PDF  
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 790 คน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  แสดงเป็นPDF รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แสดงเป็นPDF
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 99 คน