การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 07 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 451 คน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2566
ข้อ ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
– กฏหมายหลัก
– กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
– กฏหมายเทศบาล
– กฏหมายการเลือกตั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
8 Q&A
9 Social Network facebook
10* นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนการดำเนินงาน
11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
18 E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ุการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
– การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บทความที่คล้ายกัน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) [caption id="attachment_207274" align="aligncenter" width="205"] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)[/caption]
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 182 คน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [caption id="attachment_207268" align="aligncenter" width="205"] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[/caption]
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 98 คน
o30-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2567-1ดาวน์โหลด o31-รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ประจำปี-พ.ศ.2566-1ดาวน์โหลด
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 391 คน
การติดตามและการประเมินผล
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 403 คน
ประเมินประสิทธิภาพ (LPA)
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 404 คน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2566 ข้อ ข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน 1 โครงสร้าง 2 ข้อมูลผู้บริหาร 3 อำนาจหน้าที่ 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 5 ข้อมูลการติดต่อ 6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง - กฏหมายหลัก - กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล - กฏหมายเทศบาล - กฏหมายการเลือกตั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฎิสัมพันธ์ 8 Q&A 9 Social Network facebook 10* นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แผนการดำเนินงาน 11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี การปฏิบัติงาน 14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้บริการ 15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บร…
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 452 คน