DWQA Ask Question
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 04 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 43 คน

บทความที่คล้ายกัน
ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก            โดยที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับเทศบาลตำบลโคกเหล็กให้ความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมั่นว่าสำนักงานจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เทศบาลตำบลโคกเหล็กจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ดังนี้ ๑. คำนิยาม “เทศบาล” หมายถึง เทศบาลตำบลโคกเหล็ก “บุคคล…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 3 คน
20  มีนาคม  2566  นายเทิดพันธ์  ครอบทอง  นายอำเภอห้วยราช  กิ่งกาชาดอำเภอห้วยราช  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอห้วยราช และเทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนิน จำนวน 20 ราย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 2 คน
18  มีนาคม  2566  นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์  นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก พนักงานเทศบาลตำบล โคกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์    
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 3 คน
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน นำคณะ "ผู้สูงอายุ" จัดทำโครงการ "ส่งเสริมการปลูกพืชผักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมี พ.ท.สมัย  คำโสกเชือก รอง หก.กกร.มทบ.26 และเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.26 ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมแปลงเกษตร, การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง, การทำน้ำหมักชีวภาพ, โรงผลิตน้ำส้มควันไม้, แปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และโรงเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ในการทำเกษตรปลอดภัย โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อยอดความพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 5 คน
8  มีนาคม  2566  นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์  นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก  มอบหมายรองนายกเทศมนตรีฯ รองปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ  ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเทศบาลตำบลโคกเหล็กได้รับเรื่องเรียนระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 13 คน
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยหน่วยงานนำช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยืนยันตัวตนโดยระบุรหัส OTP ทางหมายเลขโทรศัพท์  รายละเอียดตามลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/6pislb หรือ QR Code ด้านล่างนี้
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 16 คน