การประเมินประสิทธิภาพ อปท.
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) [caption...
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [captio...
การติดตามและการประเมินผล
ประเมินประสิทธิภาพ (LPA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2566 ข้อ ข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน 1 โค...