หน่วยงานภายใน
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม
กองช่าง
สำนักปลัดเทศบาล