การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการส...
ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒ...