แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 สายกระสัง ซอย 4 (รหัสสายทาง บร.ถ.9-040) งบประมาณโครงการ  675,000.00 บาท เผยแพร่แผน2565 ดาวน์โหลด โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร  หนา 0.04 เมตร หรือพื้น&…
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9-0014) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณโครงการ 4,738,000.00 บาท  เผยแพร่แผน ดาวน์โหลด โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกร&…