สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านเกษตรพัฒนาตำบลปราสาท  กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกเหล็…
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564  สขร. ก.ย.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564  สขร. ส.ค.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564  สขร. ก.ค.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ũ…
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565  สรุปผลการซื้อจ้าง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  สรุปผลการซื้อจ้าง สขร. มี.ค.2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สรุปผลการซื้…
ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดPDFไตรมาส 2 01-03 2565 ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดPDFไตรมาส1 2565  ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564  จัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาส-4-2564ดาวน์โหลด