ประเมินประสิทธิภาพ (LPA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) 2565 ข้อ 1 โครงสร้าง ข้อ 2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อ 3  อำนาจหน้าที่ ข้อ 4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อ 5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อ 7  &#…
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) พ.ศ. 2564 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อ 1 โครงสร้าง 1.1 โครงสร้างองค์กร (แสดงเป็น pdf click) 1.2 โครงสร้างพื้นฐาน (แสดงเป็น pdf click) 1.3  แผนผังโครงสร้างเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  แผนผังโครงสร้างเทศ$…