ประกาศเทศบาล
ประกาศนโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร No gift policy
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9-0014) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 4,737,064.23 บาท โดยวิธีคัดเลือก ร่างTOR  หนังสือเชิญชวนเสนอราคา ทะเบียนยื่นข้อเ…
ร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 สายกระสัง ซอย 4 (รหัสสายทาง บร.ถ.9-040) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางในการก่อสร้าง  646,000.00  บาท เอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร…
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ