ประกาศราคากลาง
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมินหมู่ที่ 10(รหัสสายทางบร.ถ.9-0014) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางงานก่อสร้าง 4,737,064.23 บาท โดยวิธีคัดเลือก บันทึกประชุมคัดเลือก TOR แบบแปลน บก01 แบ่งงวดงาน BOQ ค่าK โ&…
ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.9-0017 สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ถึงบ้านมะขามป้อม ตำบลปราสาท ราคากลางในงานก่อสร้าง 5,417,382.54 บาท บันทึกประชุมราคากลาง บก.01 ค่าk BOQ แบบplan แบ่งงวด