ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9-0014) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 4,737,064.23 บาท โดยวิธีคัดเลือก  ประกาศผู้ชนะ ประกาศผ…
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9-0014) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 4,737,064.23 บาท โดยวิธีคัดเลือก ร่างTOR  หนังสือเชิญชวนเสนอราคา ทะเบียนยื่นข้อเ…
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.9-0017 สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ถึงบ้านมะขามป้อม ตำบลปราสาท กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น่อยกว่า 7,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโค…
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.9-0017 สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ถึงบ้านมะขามป้อม ตำบลปราสาท ราคากลางในงานก่อสร้าง 5,417,382.54 บาท โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ บก.01 ค่าk BOQ planm.2 แบ่งงวดงาน