นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566