งานบริการจัดเก็บภาษี
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ปชส.ชำระภาษีนอกสถานที่2565ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ปชส.ภาษีที่ดิน2565ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายอัตราภาษีป้ายใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม&…
ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง phasee2563