งานจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหร...
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครุภั...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างด...
ประกาศราคากลาง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างด้ว...
เอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบ...
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5 ...
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว...