งบทางการเงิน
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 เดือนแรก รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2565 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รายงา&#…
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ แสดงเป็น PDF รายงานการตรวจสอบบัญชี 2564
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายงานรับ-จ่าย งปม.2564