คลิบข่าว
เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านเกษตรพัฒนา ตำบลปราสาท วงเงินก่อสร้าง 14,680,000.00 บาท กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาริภัทร  ตามสัญญาจ้างเลขที่ 9/2564  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564  เริ่มทำงาน 1 เมษายน 2564 สิ้นสุด&…