โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
1.โครงสร้างเทศบาลตำบลโคกเหล็ก 2.โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลโคกเหล็ก