ข้อมูลทั่วไป
1.โครงสร้างเทศบาลตำบลโคกเหล็ก 2.โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก
โครงสร้างเทศบาลตำบลโคกเหล็ก แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  
ประวัติเทศบาล ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป เทศบาลตำบลโคกเหล็ก เป็น 1 ใน  2  เทศบาลตำบลของอำเภอห้วยราช จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552   พื้นที่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยราชไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ  6  Ŧ…