กิจการสภา
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลโคกเหล็กนำโดยประธานสภา นายพยุงศักดิ์  เพชรเลิศ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็กและคณะ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก
เทศบาลตำบลโคกเหล็กประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2565 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลโคกเหล็กขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน    
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ท่านนายก นพพันธ์ วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็กได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และช่วยกันพัฒนาตำบลโคกเหล็กให้เจริญก้าวหน้ายิ่งข&…