กิจการสภา
เทศบาลตำบลโคกเหล็กขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน    
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ท่านนายก นพพันธ์ วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็กได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และช่วยกันพัฒนาตำบลโคกเหล็กให้เจริญก้าวหน้ายิ่งข&…
Scroll Up