ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่  22  ธันวาคม  2565  นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็กมอบหมายงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล  ดำเนินโครงการจัดทำแนวกันไฟรอบพื้นที่สวนป่าของวัดบ้านโคกขมิ้น  ป้องกันสวนป่าจากไฟลามทุ่งเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่คู่ชุมชนสืบไป
23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2564 เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกเหล็กประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็กเพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่  21  มกราคม  2565  นายอำเภอห้วยราช  ท้องถิ่นอำเภอ กำนัน ผญ.ม.4 และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกเหล็ก มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 สรุปผลการซื้อจ้าง ธ.ค.2564
ประขาสัมพันธ์การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 7 รายการ ในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ ขายพัสดุ
20 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ปชส.ชำระภาษีนอกสถานที่2565ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ปชส.ภาษีที่ดิน2565ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายอัตราภาษีป้ายใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม&…
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 สขร.1 เดือน ส.ค.2564ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 สขร.1 เดือน ก.ย.2564ดาวน์โหลด
ประกาศด่วน  ศูนย์กักกันตัวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ทุกราย แคมป์แรงงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโควิด หากประสงค์จะเดิ&…
Scroll Up