ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ผลการลดใช้พลังงาน
วันที่  29  มิถุนายน  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565
วันที่  24  มิถุนายน  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ประชุมคณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564  สขร. ก.ย.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564  สขร. ส.ค.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564  สขร. ก.ค.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ũ…
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ แสดงเป็น PDF รายงานการตรวจสอบบัญชี 2564
23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2564 เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกเหล็กประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็กเพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่  21  มกราคม  2565  นายอำเภอห้วยราช  ท้องถิ่นอำเภอ กำนัน ผญ.ม.4 และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกเหล็ก มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565  สรุปผลการซื้อจ้าง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  สรุปผลการซื้อจ้าง สขร. มี.ค.2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สรุปผลการซื้…
ประขาสัมพันธ์การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 7 รายการ ในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ ขายพัสดุ