ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9-0014) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 4,737,064.23 บาท โดยวิธีคัดเลือก ร่างTOR  หนังสือเชิญชวนเสนอราคา ทะเบียนยื่นข้อเ…
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9-0014) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 4,737,064.23 บาท โดยวิธีคัดเลือก ร่าง TOR หนังสือเชิญชวนsmes โครงการก่อสร้างถนนลาดยา#…
ร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 สายกระสัง ซอย 4 (รหัสสายทาง บร.ถ.9-040) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางในการก่อสร้าง  646,000.00  บาท เอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร…
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565  สรุปผลการซื้อจ้าง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  สรุปผลการซื้อจ้าง สขร. มี.ค.2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สรุปผลการซื้…
ประขาสัมพันธ์การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 7 รายการ ในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ ขายพัสดุ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่3 สายกระสัง ซอย 4(รหัสสายทาง บร.ถ.9-040) ราคากลางในการก่อสร้าง 646,000.00 บาท โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ บก01 ค่าK BOQ แบบแปลน แบ่งงวด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจรา&#…
ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านเกษตรพัฒนา ตำบลปราสาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา&#…
ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11  เชื่อมบ้านสามแวง ตำบลโคกเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราค&#…
ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านถนน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการปũ…
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านเกษตรพัฒนา ตำบลปราสาท วงเงินก่อสร้าง 14,680,000.00 บาท กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาริภัทร  ตามสัญญาจ้างเลขที่ 9/2564  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564  เริ่มทำงาน 1 เมษายน 2564 สิ้นสุด&…