ข่าวกิจกรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลโคกเหล็กดำเนินการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565  ระหว่างวันที่  12  -  17  เมษายน  2565  โดยบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง, อปพร., อสม., สมาชิกสภาเทศบาล และทุกภาค…
วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร ท่านปลัด รองปลัด และพนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็กทุกคน ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริตโปร่งใส บุรีรัมย์ใสสะอาด 2565
วันที่ 1, 2, 4, 7 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 -12:00 น. ท่านนายกเทศมนตรี ตำบลโคกเหล็ก มอบหมาย สำนักปลัดฯ ลงพื้นที่รณรงค์มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาด covid-19 ในพื้นที่ตำบลโคกเหล็ก
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จัดโครงการฝึกอบรม จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565  ณ อาคารธรรมวิบูล  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก  
วันที่  22  ธันวาคม  2564  นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็กมอบหมายงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล  ดำเนินโครงการจัดทำแนวกันไฟรอบพื้นที่สวนป่าของวัดบ้านโคกขมิ้น  ป้องกันสวนป่าจากไฟลามทุ่งเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่คู่ชุมชนสืบไป
เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้จัดกิจกรรม ณ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก 103 ปี 28 กันยายน 2563 วันพระราชทานธงชาติไทย  
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม พ.ศ. 2565   ณ  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านเกษตรพัฒนา ตำบลปราสาท วงเงินก่อสร้าง 14,680,000.00 บาท กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาริภัทร  ตามสัญญาจ้างเลขที่ 9/2564  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564  เริ่มทำงาน 1 เมษายน 2564 สิ้นสุด&…