กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายจัดตั้ง พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558   กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พร&#…