พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 08 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 286 คน

พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

พรฎ.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562

พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 4

พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ พ.ศ. 2551

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552

พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558

พรบ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

พรบ.ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ พ.ศ. 2553

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ พ.ศ. 2552

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

บทความที่คล้ายกัน
เมื่อวันที่ 8 มี.ค.67 นายนพพันธ์ วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กิจกรรมที่ 1 ผู้สูงวัยรวมใจภักดิ์รักเทิดทูนสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีพระครูปริยัติธรรมมวิบูล ดร.เจ้าอาวาสวัดบ้านโคกเหล็ก โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอรุณ ร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ศาลาวัดบ้านโคกเหล็ก ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 32 คน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ออกสุ่มสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน ตามแบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 23 คน
o25-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมดาวน์โหลด
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 3891 คน
เมื่อวันที่  12  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2567  เทศบาลตำบลโคกเหล็ก  ได้ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  โดยมีบุคลากรในเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม โดยมี นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในส่วนของการตอบแบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เป็นแบบวัดการรับรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู็ของผู้มีสาวนได้ส่วนเสียภายในที่ม…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 27 คน
เมื่อวันที่  12  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2567  เทศบาลตำบลโคกเหล็ก  ได้ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง   ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม โดยมี นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 32 คน
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลโคกเหล็กเข้าร่วมงานกีฬาส่วนราชการอำเภอห้วยราช ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 58 คน