การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) พ.ศ. 2565
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | เมื่อ : 27 เม.ย. 2022 | อ่านแล้ว : 16 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 2565

ข้อ 1 โครงสร้าง

ข้อ 2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ 3  อำนาจหน้าที่

ข้อ 4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ 5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 7  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ 8  Q&A

ข้อ 9  Social Network

ข้อ 10 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก

ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อ 17 E-Service  (ระบบออนไลน์กองสวัสดิการ) ไม่มี

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

ข้อ 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ 22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2565

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565

ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565

ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ 34 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy)

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดำเนินการในปี พ.ศ.2565

ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565

ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2565

ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปี พ.ศ.2565

ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565

ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2565

ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2564

ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2565

บทความที่คล้ายกัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) 2565 ข้อ 1 โครงส&…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 17 คน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) พ.ศ. 2564 ข้อมูลพ…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 45 คน