ร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | เมื่อ : 20 เม.ย. 2022 | อ่านแล้ว : 29 คน
 โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9-0014)
  ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 4,737,064.23 บาท โดยวิธีคัดเลือก
  ร่าง TOR หนังสือเชิญชวนsmes

 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านเกษตรพัฒนาตำบลปราสาท
  กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร 
  เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 14,937,000.00 บาท 
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  เอกสารประกวดราคา

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านถนน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเหล็ก
  กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช
  จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 2,115,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  เอกสารประกวดราคา

 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านสามแวง ตำบลโคกเหล็ก
  กว้าง 6 เมตร ยาว 1,015 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,090 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช
  จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 4,661,000.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  เอกสารประกวดราคา

 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางเพือง ยายิรัมย์ ถึง
  บ้านนางเดือน ฉัตรทัน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 596,000.00 บาท
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารประกวดราคา
บทความที่คล้ายกัน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 11 คน
แบบคำร้องขอยื่นจดทะเบียนพาณิชย์  001จดทะเบียนพาณิชย์ แบบคำร้องขอใช้น้ำประปา  002ขอใช้น้ำประปา แบบ…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 10 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 32 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 30 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมินหมู่ที่ 10(รหัสสายทางบร.ถ.9-00…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 24 คน
ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสา&…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 17 คน