ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | เมื่อ : 20 เม.ย. 2022 | อ่านแล้ว : 24 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมินหมู่ที่ 10(รหัสสายทางบร.ถ.9-0014)
 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางงานก่อสร้าง 4,737,064.23 บาท โดยวิธีคัดเลือก
 บันทึกประชุมคัดเลือก TOR แบบแปลน บก01 แบ่งงวดงาน BOQ ค่าK

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านเกษตรพัฒนา
 ตำบลปราสาท กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง 14,937,000.00 บาท
 บันทึกการประชุม แบบแปลน บก.01 BOQ ค่าK แบ่งงวดงาน

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านถนน หมู่ที่ 4
 ตำบลโคกเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร
 เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางงานก่อสร้าง 2,115,000 บาท
 บันทึกการประชุม แบบแปลน บก.01 BOQ ค่าK แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านสามแวง
 ตำบลโคกเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,015 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,090 ตารางเมตร
 เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  ราคากลางงานก่อสร้าง 4,661,000.00 บาท
 บันทึกการประชุม แบบแปลน บก.01 BOQ ค่าK แบ่งงวดงาน 

โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางเพือง ยายิรัมย์ 
 ถึงบ้านนางเดือน ฉัตรทัน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางงานก่อสร้าง 596,000.00 บาท 
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) บันทึกการประชุม แบบแปลน596000 บก01 BOQ ค่าK แบ่งงวดงาน 
บทความที่คล้ายกัน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 11 คน
แบบคำร้องขอยื่นจดทะเบียนพาณิชย์  001จดทะเบียนพาณิชย์ แบบคำร้องขอใช้น้ำประปา  002ขอใช้น้ำประปา แบบ…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 10 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 33 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 30 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมินหมู่ที่ 10(รหัสสายทางบร.ถ.9-00…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 25 คน
ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสา&…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 18 คน