ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | เมื่อ : 20 เม.ย. 2022 | อ่านแล้ว : 32 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9-0014) 
ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 4,737,064.23 บาท โดยวิธีคัดเลือก
ร่างTOR  หนังสือเชิญชวนเสนอราคา ทะเบียนยื่นข้อเสนอ 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านเกษตรพัฒนาตำบลปราสาท
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 14,937,000.00 บาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศเทศบาล

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านถนน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเหล็ก
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 2,115,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศเทศบาล

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านสามแวง ตำบลโคกเหล็ก
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,015 เมตร หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,090 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์  ราคากลางในงานก่อสร้าง 4,661,000.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศเทศบาล

โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางเพือง ยายิรัมย์ ถึงบ้านนางเดือน ฉัตรทัน
 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางในงานก่อสร้าง 596,000.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 ประกาศเทศบาล
บทความที่คล้ายกัน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 11 คน
แบบคำร้องขอยื่นจดทะเบียนพาณิชย์  001จดทะเบียนพาณิชย์ แบบคำร้องขอใช้น้ำประปา  002ขอใช้น้ำประปา แบบ…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 10 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 33 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 30 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมินหมู่ที่ 10(รหัสสายทางบร.ถ.9-00…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 24 คน
ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสา&…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 18 คน