การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) พ.ศ. 2564
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | เมื่อ : 19 เม.ย. 2022 | อ่านแล้ว : 44 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ 1 โครงสร้าง

1.1 โครงสร้างองค์กร (แสดงเป็น pdf click)
1.2 โครงสร้างพื้นฐาน (แสดงเป็น pdf click)
1.3  แผนผังโครงสร้างเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  แผนผังโครงสร้างเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

ข้อ 2 ข้อมูลผู้บริหาร

2.1 คณะผู้บริหาร (แสดงเป็น pdf click)
2.2 สมาชิกสภาเทศบาล
2.3 โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล (แสดงเป็น pdf click)
2.4 โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แสดงเป็น pdf click)
2.5 โครงสร้างกองช่าง (แสดงเป็น pdf click)
2.6 โครงสร้างกองสวัสดิการและสังคม (แสดงเป็น pdf click)
2.7 โครงสร้างกองคลัง (แสดงเป็น pdf click)
2.8 โครงสร้างกองการศึกษา (แสดงเป็น pdf click)

ข้อ 3  อำนาจหน้าที่
3 อำนาจหน้าที่เทศบาล (แสดงเป็น pdf click)

ข้อ 4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 (แสดงเป็น pdf click)

ข้อ 5 ข้อมูลการติดต่อ
5.1 ข้อมูลติดต่อเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
 (แสดงเป็น pdf click)
5.2 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 6 กฎหมาย
6.1 พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 (แสดงเป็น pdf click)
6.2 พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 (แสดงเป็น pdf click)
6.3 พรฎ.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf click)
6.4 พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf click)
6.5 พรฎ.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524
มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2561 (แสดงเป็น pdf click)
6.6 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แสดงเป็น pdf click)
6.7 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf click)
6.8 พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แสดงเป็น pdf click)
6.9 พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (แสดงเป็น pdf click)
6.10 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (แสดงเป็น pdf click)
6.11 พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
6.12 พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 (แสดงเป็น pdf click)
6.13 พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 (แสดงเป็น pdf click)
6.14 พรบ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (แสดงเป็น pdf click)
6.15 พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (แสดงเป็น pdf click)
6.16 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf click)
6.17 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แสดงเป็น pdf click)
6.18 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (แสดงเป็น pdf click)
6.19 พรบ.ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (แสดงเป็น pdf click)
6.20 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (แสดงเป็น pdf click)
6.21 พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf click)
6.22 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (แสดงเป็น pdf click)
6.23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (แสดงเป็น pdf click)
6.24 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (แสดงเป็น pdf click)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข้อ 7  ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ 8  Q&A
ข้อ 9  Social Network 
 เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

แผนการดำเนินงาน 

ข้อ 10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือนแรก (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(แสดงเป็น pdf click)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ (แสดงเป็น pdf click)

การให้บริการ

ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
14.1 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (แสดงเป็น pdf click)
14.2 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (แสดงเป็น pdf click)
14.3 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (แสดงเป็น pdf click)
14.4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แสดงเป็น pdf click)
14.5 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (แสดงเป็น pdf click)
14.6 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (แสดงเป็น pdf click)
14.7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แสดงเป็น pdf click)
14.8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ (แสดงเป็น pdf click)

ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
15.1 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเรื่อง ขอบ้านเลขที่ ติดตั้งมิเตอร์น้ำ (แสดงเป็น pdf click)
15.2 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเรื่อง งานป้องกัน ขอใช้น้ำ (แสดงเป็น pdf click)
15.3 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเรื่อง ผู้สูงอายุ และคนพิการ (แสดงเป็น pdf click)
15.4 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเรื่อง เสียภาษี ค่าน้ำ ค่าขยะ ขออนุญาตใช้เสียง (แสดงเป็น pdf click)

ข้อ 16 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แสดงเป็น pdf click)

ข้อ 17 E-Service  (ระบบออนไลน์กองสวัสดิการ)
17.1 ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
17.2 ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
17.3 ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18.1 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
18.2 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
18.3 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564

ข้อ 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
19.1 รายงานงบการเงินประจำเดือน ต.ค.63   (แสดงเป็น pdf click)
19.2 รายงานงบการเงินประจำเดือน พ.ย.63 (แสดงเป็น pdf click)
19.3 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธ.ค.63 (แสดงเป็น pdf click)
19.4 รายงานงบการเงินประจำเดือน ม.ค.64 (แสดงเป็น pdf click)
19.5 รายงานงบการเงินประจำเดือน ก.พ.64   (แสดงเป็น pdf click)
19.6 รายงานงบการเงินประจำเดือน มี.ค.64

ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
20. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (แสดงเป็น pdf click)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

หัวข้อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผลผู้ชนะ ในเว็บไซต์

ข้อ 22 ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   http://www.koklek.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%88

หัวข้อ จัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ 

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
23.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (แสดงเป็น pdf click)
23.2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (แสดงเป็น pdf click)
23.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (แสดงเป็น pdf click)
23.4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 (แสดงเป็น pdf click)
23.5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
24.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (แสดงเป็น pdf click)
24.2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (แสดงเป็น pdf click)
24.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (แสดงเป็น pdf click)
24.4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 (แสดงเป็น pdf click)
24.5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (แสดงเป็น pdf click)
24.6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 (แสดงเป็น pdf click)
24.7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 (แสดงเป็น pdf click)
24.8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (แสดงเป็น pdf click)
24.9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (แสดงเป็น pdf click)
24.10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (แสดงเป็น pdf click)
24.11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (แสดงเป็น pdf click)
24.12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 (แสดงเป็น pdf click)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25.1 ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563 (แสดงเป็น pdf click)
25.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (แสดงเป็น pdf click)
25.3 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 (แสดงเป็น pdf click)

ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26.1 รายงานการฝึกอบรมโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
26.2 รายงานผลการอบรมหลักสูตร การจัดการระบบสารเพื่อการวางแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
26.3 รายงานผลการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (แสดงเป็น pdf click)

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
27.1 การกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 10 (แสดงเป็น pdf click) 
27.2 การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 (แสดงเป็น pdf click)
27.3 การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3 (แสดงเป็น pdf click)
27.4 การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (แสดงเป็น pdf click)
27.5 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 9 (แสดงเป็น pdf click)
27.6 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แสดงเป็น pdf click)
27.7 มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (แสดงเป็น pdf click)
27.8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 (แสดงเป็น pdf click)
27.9 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 2546 (แสดงเป็น pdf click)
27.10 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
27.11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
27.12 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
27.13 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย
27.14 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
27.15 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
27.16 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏฺิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558

ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 (แสดงเป็น pdf click)

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29.1 คู่มือแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แสดงเป็น pdf click)
29.2 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน (แสดงเป็น pdf click)

ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31.1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แสดงเป็น pdf click)
31.2 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
31.3 สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แสดงเป็น pdf click)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
33.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแจกหน้ากากอนามัยผ้าและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แสดงเป็น pdf click)
33.2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน (Covid-19) (แสดงเป็น pdf click)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34.1 ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
34.2 ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
34.3 ประกาศเรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
34.4 ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
34.5 ประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
34.6 ประกาศเรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
35.1 ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
35.2 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2564 (แสดงเป็น pdf click)
35.3 การแสดงเจตจำนงความโปร่งใส ต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แสดงเป็น pdf click)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

ข้อ 36 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)

ข้อ 37 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แสดงเป็น pdf click)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ 38 การแสดงเจตจำนงความโปร่งใส ต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 40 รายงานแผนการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 6 เดือนแรก (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 41 รายงานแผนการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (แสดงเป็น pdf click)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 43 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)

บทความที่คล้ายกัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) พ.ศ. 2564 ข้อมูลพ…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 45 คน