หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | เมื่อ : 04 เม.ย. 2022 | อ่านแล้ว : 29 คน

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุฯ

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (หมวด 5 )

ประกาศ-มาตรฐานและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-2560

ประกาศมาตรฐานและเงื่อนไขสอบแข่งขัน-ฉบับที่-2-ปี-61

ประกาศมาตรฐานและเงื่อนไขสอบแข่งขัน-ฉบับที่-3-ปี-62

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ประกาศก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล พ.ศ.2558

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6)

ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนฯ

บทความที่คล้ายกัน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกา…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 30 คน