ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | เมื่อ : 11 มี.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 19 คน
บทความที่คล้ายกัน
ประกาศนโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร No gift policy
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 21 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 33 คน
ร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต …
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 30 คน
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 36 คน
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 26 คน
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 22 คน