กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | เมื่อ : 21 ม.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 52 คน

กฎหมายจัดตั้ง

พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558

 

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

พรฎ.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562

พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

 

กฎหมายปกครองสำหรับการปฏิบัติงาน

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2562

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ พ.ศ. 2551

พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

พรบ.ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 4

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ พ.ศ. 2553

พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ พ.ศ. 2552

พรบ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

 

บทความที่คล้ายกัน
กฎหมายจัดตั้ง พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเทศบ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 53 คน