มาตรการป้องกันการทุจริต
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | เมื่อ : 19 ม.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 37 คน

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างวัฒนธรรม No gift policy

ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

บทความที่คล้ายกัน
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 11 คน
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 8 คน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561 - 2565)
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 11 คน
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างวัฒนธรรม No gift policy ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ&#…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 38 คน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 40 คน