ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | เมื่อ : 22 ธ.ค. 2021 | อ่านแล้ว : 85 คน
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10
(รหัสสายทาง บร.ถ.9-0014) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณโครงการ 4,738,000.00 บาท  เผยแพร่แผน ดาวน์โหลด

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1
เชื่อมบ้านเกษตรพัฒนาตำบลปราสาท กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณโครงการ 14,937,000.00 บาท  เผยแพร่แผน ดาวน์โหลด


ครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านถนน
หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณโครงการ 2,115,000 บาท  เผยแพร่แผน ดาวน์โหลด

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 เชื่อม
บ้านสามแวง ตำบลโคกเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,015 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,090 ตารางเมตร
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณโครงการ 4,661,000.00 บาท  เผยแพร่แผน ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางเพือง ยายิรัมย์
ถึงบ้านนางเดือน ฉัตรทัน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  ราคากลางในงานก่อสร้าง 596,000.00 บาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ประกาศแผนดาวน์โหลด


 
บทความที่คล้ายกัน
ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ผลการลดใช้พลังงาน
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 2 คน
วันที่  29  มิถุนายน  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เพื่อũ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 9 คน
วันที่  24  มิถุนายน  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ประชุมคณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อจัดทำร่าง$…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 6 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564  สขร. ก.ย.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 58 คน
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวั&…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 52 คน
23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2564 เพื่อ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 109 คน