ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | เมื่อ : 22 ธ.ค. 2021 | อ่านแล้ว : 99 คน


โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 สายกระสัง ซอย 4
(รหัสสายทาง บร.ถ.9-040)
งบประมาณโครงการ  675,000.00 บาท
เผยแพร่แผน2565 ดาวน์โหลดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร  หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 
งบประมาณโครงการ  5,427,000.00 บาท
เผยแพร่แผน2565 ดาวน์โหลด

บทความที่คล้ายกัน
ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ผลการลดใช้พลังงาน
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 1 คน
วันที่  29  มิถุนายน  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เพื่อũ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 9 คน
วันที่  24  มิถุนายน  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ประชุมคณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อจัดทำร่าง$…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 6 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564  สขร. ก.ย.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 58 คน
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวั&…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 52 คน
23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2564 เพื่อ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 109 คน