ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
เขียนโดย : งานป้องกัน ทต.โคกเหล็ก | เมื่อ : 12 ก.ค. 2021 | อ่านแล้ว : 159 คน
บทความที่คล้ายกัน
ประกาศนโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร No gift policy
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 49 คน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 (รหัสสายทาง บร.ถ.9…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 60 คน
ร่างเอกสารประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสังพัฒนา…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 64 คน
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 66 คน
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 42 คน
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 37 คน