ศูนย์กักกันตัวตำบลโคกเหล็ก (COVID-2019)
เขียนโดย : วณิชา | เมื่อ : 05 ก.ค. 2021 | อ่านแล้ว : 208 คน

ประกาศด่วน 

ศูนย์กักกันตัวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี

และสมุทรปราการ ทุกราย

แคมป์แรงงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล

และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโควิด
หากประสงค์จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลโคกเหล็ก
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ รพ.สต.ก่อนเดินทางเข้ามาในพื้นที่
และโทรนัดหมายตรวจ COVID-19   กับ
โรงพยาบาลห้วยราช 081 5469679
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 083 4664849,083 4643431
(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
ก่อนแยกกักตัวในชุมชน 14 วัน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
Hotline EOC COVID
จังหวัดบุรีรัมย์ที่เบอร์ 191 หรือ 044-602-215
โทรนัดหมายเข้ารับการตรวจก่อนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลโคกเหล็ก
                           098 0979143  ท่านนายกนพพันธ์
                           087 2397675  หัวหน้าสำนักปลัด
                           094 2915598  ผอ.กองสาธารณสุข
                           061 8942694  หมอปอน
                           085 1134959  หัวหน้าป้องกันเทศบาล
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
5 กรกฎาคม 2564
              เทศบาลตำบลโคกเหล็กพร้อมรับพี่น้องเรากลับบ้าน ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านที่จะเดินทาง เข้าสู่พื้นที่ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตนตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้คนบุรีรัมย์ปลอดภัยปลอดโรคและมีสุขภาพที่ดีร่วมกัน
             *หมายเหตุ ผู้ที่จะเข้ามาขอกักกันตัวที่ศูนย์โคกเหล็ก ท่านต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วัน และติดต่อเจ้าหน้าที่ตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการตรวจโควิด แต่หากท่านมาเองโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าก่อนท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิดเองคะ

บทความที่คล้ายกัน
ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ผลการลดใช้พลังงาน
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 2 คน
วันที่  29  มิถุนายน  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เพื่อũ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 9 คน
วันที่  24  มิถุนายน  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ประชุมคณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อจัดทำร่าง$…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 6 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564  สขร. ก.ย.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 58 คน
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวั&…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 52 คน
23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2564 เพื่อ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 109 คน