งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรม
เขียนโดย : กองช่าง ทต.โคกเหล็ก | เมื่อ : 27 พ.ค. 2021 | อ่านแล้ว : 164 คน

ในระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโคกเหล็กโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับวัดและสำนักสงฆ์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ซึ่งในปัจจุบันได้เกิดอัคคีภัยในเขตบริเวณวัดบ่อยครั้ง และลุกลามอย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ สร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพบูชา รวมทั้งสร้างความสะเทือนใจให้กับพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการป้องกันภัยในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำกิจกรรม/โครงการนี้ขึ้น

บทความที่คล้ายกัน
วันที่  22  ธันวาคม  2565  นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็กมอบหมายงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล  ดำเนินโครงกา$…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 4 คน
23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2564 เพื่อ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 4 คน
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกเหล็กประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็กเพื่อรับทราบรายงา&…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 6 คน
วันที่  21  มกราคม  2565  นายอำเภอห้วยราช  ท้องถิ่นอำเภอ กำนัน ผญ.ม.4 และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกเหล็ก มŪ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 6 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 สรุปผลการซื้อจ้าง ธ.ค.2564
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 6 คน
ประขาสัมพันธ์การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 7 รū…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 6 คน
Scroll Up