งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรม
เขียนโดย : กองช่าง ทต.โคกเหล็ก | เมื่อ : 27 พ.ค. 2021 | อ่านแล้ว : 271 คน

ในระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโคกเหล็กโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับวัดและสำนักสงฆ์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ซึ่งในปัจจุบันได้เกิดอัคคีภัยในเขตบริเวณวัดบ่อยครั้ง และลุกลามอย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ สร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพบูชา รวมทั้งสร้างความสะเทือนใจให้กับพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการป้องกันภัยในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำกิจกรรม/โครงการนี้ขึ้น

บทความที่คล้ายกัน
วันที่  29  มิถุนายน  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เพื่อũ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 9 คน
วันที่  24  มิถุนายน  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ประชุมคณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อจัดทำร่าง$…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 6 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564  สขร. ก.ย.2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 58 คน
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวั&…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 52 คน
23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2564 เพื่อ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 109 คน
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกเหล็กประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็กเพื่อรับทราบรายงา&…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 61 คน