หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 07 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 288 คน

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

(3) การพัฒนาบุคลากร

ประกาศก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แนวทางแบบประเมินฯ พนง.ทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญใจ

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการส้รางขวัญกำลังใจ

 

 

บทความที่คล้ายกัน
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 248 คน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 291 คน
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประกาศก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (3) การพัฒนาบุคลากร ประกาศก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางแบบประเมินฯ พนง.ทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญใจ ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำ…
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 289 คน
ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)  
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 261 คน