แผนพัฒนาตำบล
เขียนโดย : วณิชา | เมื่อ : 27 พ.ค. 2021 | อ่านแล้ว : 195 คน

แผนพัฒนา 3 ปี ประจำปี 2558 – 2560

 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
        
  แผนพัฒนาสามปี   เป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี   กล่าวคือ เทศบาลตำบลโคกเหล็กใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้  กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลโคกเหล็กที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1.2.1  เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาและให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.2.2  เพื่อเป็นแนวทางในการตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของเทศบาลตำบล
1.2.3  เพื่อให้การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1.3.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์    พันธกิจ    และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน      โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1.3.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปัญหา  ความต้องการ  และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.3.3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
1.3.4  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1.4.1  เป็นกรอบในการพัฒนาและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.4.2  เป็นแนวทางในการตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของเทศบาลตำบล
1.4.3  การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

          องค์ประกอบ  ประกอบด้วยสภาพทั่วไป ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง การบริหาร โดยหากข้อมูลเชิงสถิติใดที่จะทำให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาได้ อาจทำในรูปแบบการเปรียบเทียบข้อมูล เช่น การแยกแยะประชากรตามข้อมูลเพศและช่วงชั้นอายุ การเปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง การเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายย้อนหลัง การเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขย้อนหลัง

1.  สภาพทั่วไป
1.1   ลักษณะที่ตั้งกระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศ เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเหล็ก
อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2552
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เป็นเทศบาลตำบล แห่งที่ 2   ในอำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยราช   ประมาณ  6  กิโลเมตร   ใช้เวลาในการเดินทาง  15   นาที    ตามถนนสายทางหลวง  ที่   3010 สาย    ห้วยราช – สตึก  ห่างจากตัวจังหวัด  19 กิโลเมตร    หรือเส้นทางหลวงชนบท สาย บ้านยาง อ.เมือง – บ.โคกเหล็ก  แล้วเข้าถนนทางหลวงสายบุรีรัมย์- สตึก ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร    ซึ่งสำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่เลขที่  49  หมู่ที่ 1 บ้านโคกอรุณ  ถนนห้วยราช – สตึก   ตำบลโคกเหล็ก     อำเภอห้วยราช      จังหวัดบุรีรัมย์
         1.2   อาณาเขต   
ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลปราสาท    อำเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลสามแวง    อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลเมืองโพธิ์   อำเภอห้วยราช  และตำบลเมืองไผ่  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลบ้านยาง   อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
1.3   ลักษณะภูมิประเทศ     
สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลโคกเหล็กเป็นที่ราบสูงและเป็นที่ราบบางส่วน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย    พื้นทรายราบโล่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตร และใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่ง และภายในตำบลยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่    หนองโคกเหล็กและลำห้วยราชไหลผ่าน
1.4   ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม   มี    3     ฤดู      คือ
ฤดูร้อน         เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์   –  พฤษภาคม
ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่มิถุนายน   –  ตุลาคม
ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแต่ตุลาคม   –    มกราคม
1.2   เนื้อที่    ในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก    อำเภอห้วยราช     จังหวัดบุรีรัมย์
มีเนื้อที่  15,516    ไร่     หรือประมาณ     24.83      ตารางกิโลเมตร

ตำบลโคกเหล็กเดิมขึ้นอยู่กับตำบลสามแวง   อำเภอห้วยราช   จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อปี พ.ศ.  2534 ได้แยกมาเป็นตำบลโคกเหล็ก   ขึ้นกับกิ่งอำเภอห้วยราชซึ่งต่อมาได้ตั้งเป็นอำเภอห้วยราชเมื่อปี   พ.ศ.  2538   และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเหล็กเมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2540  กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศ เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2552   มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง    จำนวน  11   หมู่บ้าน    ดังนี้

หมู่ที่

บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านโคกอรุณ

นายศิริ   จริตรัมย์

2

บ้านหนองหว้า

นายสถาพร  ชัยกิตติพร

3

บ้านกระสังพัฒนา         

นางฤวดี   ทินปราณี

4

บ้านถนน

นายวิเพิน       กึงรัมย์

5

บ้านโคกเหล็ก

นายวิธวิทย์  จิตติธาดา

6

บ้านหว้า

นายชวัชเลิศ  รักกิจศิริ

7

บ้านกระสังสามัคคี

นายบุญมี   เพชรเลิศ

8

บ้านโคกขมิ้น

นางสำเนียง   อะโรคา

9

บ้านโคกขี้ตุ่น

นายบุญส่ง  คิดเห็น

10

บ้านตาเมิน

นายเนียม  รุ่งเรือง(กำนัน)

11

บ้านถนนประชาอาสา

นายจำรัตน์  ประดับดี

สมาชิกสภาเทศบาล แบ่งออกเป็น 2 เขต

เขตเลือกตั้งเขต 1  ได้แก่
หมู่ 1 บ้านโคกอรุณ , หมู่ 2 บ้านหนองหว้า , หมู่ 5  บ้านโคกเหล็ก , หมู่6 บ้านหว้า , หมู่ 9 บ้านโคกขี้ตุ่น , หมู่ 10  บ้านตาเมิน

เขตเลือกตั้งเขต 2 ได้แก่
หมู่ 3 บ้านกระสังพัฒนา , หมู่ 4 บ้านถนน
หมู่ 7 บ้านกระสังสามัคคี , หมู่ 8 บ้านโคกขมิ้น , หมู่ 11 บ้านถนนประชาอาสา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้แก่
นายน้อย  เจริญรัมย์  , นายสุธินัน  จานรัมย์ , นายรวย  ประดับดี , นายสาร  โจมรัมย์ นายมน  การะรัมย์ , นายวินัย   การะรัมย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้แก่

นายปัญญา  เจริญรัมย์ , นายสัญญา  จะริตรัมย์ , นายเรียน  ยายิรัมย์ , นายสุพันธ์  อุไรพันธ์ , นายเพื่อน  เจริญรัมย์,นายประทีป  ปลื้มกมล

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกเหล็ก   ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556    ประกอบด้วย
1. นายนพพันธ์    วงศ์สุขสันต์               นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก
2. นายเสย       เจียสารัมย์                  รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก   คนที่ 1
3. นายไผ่         อะโรคา                    รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก   คนที่ 2
4. นายพยุงศักดิ์    เพชรเลิศ                 เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก
5. นายชวาลา       มุ่งดี                      ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก
สภาเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556   ประกอบด้วย
1. นายรวย     ประดับดี                     ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
2. นายสัญญา    จะริตรัมย์                  รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
3. นางจิราภรณ์   อุตศาสตร์                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก    จำนวน  10  คน

3. ประชากร  
ตำบลโคกเหล็กมีประชากรทั้งสิ้น  6,372  คน แยกเป็นชาย 3,262  คน และเป็นหญิง  3,110   คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งตำบลประมาณ  1,353   ครัวเรือน   ขนาดสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งประมาณ        5  คน   ความหนาแน่นเฉลี่ย   245    คน / ตารางกิโลเมตร   แยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้


หมู่ที่

บ้าน

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โคกอรุณ
หนองหว้า
กระสังพัฒนา
ถนน
โคกเหล็ก
หว้า
กระสังสามัคคี
โคกขมิ้น
โคกขี้ตุ่น
ตาเมิน
ถนนประชาอาสา

 99
187
140
93
132
75
215
93
109
78
132

 207
491
363
223
284
179
546
217
237
179
336

 218
455
350
201
274
177
494
207
243
187
304

 425
946
713
424
558
356
1,040
424
480
366
640

รวม

 1,353

3,262

3,110

6,372

หมายเหตุ      ข้อมูลประชากร    ณ  เดือน  พฤษภาคม  2557

(จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  งานทะเบียน  อำเภอห้วยราช )

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
          2.2.1 โครงสร้าง                                     
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าวโดยเทศบาล กำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น    อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และเทศบาลตำบลโคกเหล็กพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอและกำหนดเป็นโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้

ตาราง  2.2.2 อัตรากำลังของเทศบาลตำบล (ปัจจุบัน )

กอง

จำนวนพนักงานเทศบาล (ระดับ )

จำนวนลูกจ้าง/พนักงานจ้าง

รวมทั้งสิ้น

1

2

3

4

5

6

6ว

7

8 รวม

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

1.สำนักปลัด

1

1

1

1

4

4

2

6

10

2.กองคลัง

1

2

1

4

1

4

5

9

3.กองช่าง

1

2

1

4

2

1

3

7

4.กองการศึกษาฯ

5

1

6

6

6

12

5.กองสาธารณสุข ฯ

1

1

1

4

5

6

6.กองสวัสดิการสังคม

2

2

1

1

3

รวม

1

8

4

5

2

1

21

1

18

7

26

47

          2.2.3 งบประมาณของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
                   2.2.3.1 รายได้ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
ทั้งที่เป็นรายได้จากการที่เทศบาลตำบลโคกเหล็กจัดเก็บเอง  รายได้จาก
รัฐบาลจัดเก็บให้  เงินอุดหนุนและเงินสะสม  ย้อนหลัง  3  ปี
ตาราง  สถิติรายรับจริงของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  ปี 2554 – 2556

หมวด

ปี  2554

ปี  2555

ปี  2556

 1. หมวดภาษีอากร
 2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
 3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
 4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
 5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
 6. หมวดรายได้จากทุน
 7. หมวดภาษีจัดสรร
 8. หมวดเงินอุดหนุน
 9. เงินสะสม
 10. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

72,850.50
88,791.45
109,957.96
430,005.00
698,829.90

10,472,060.56
14,299,339.00

7,179,954.00

73,488.65
97,685.60
169,379.28
480,430.00
283,699.40
1,644.00
10,989,167.90
13,518,347.00

9,057,255.00

77,746.91
67,061.10
164,051.14
507,715.00
193,536.02
1,545.00
15,580,794.65
14,469,181.00

8,742,110.00

รวมรับทั้งสิ้น

33,351,788.37

34,671,096.83

39,803,740.82

2.2.3.2 รายจ่ายของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
ตาราง  สถิติรายจ่ายจริงของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  ปี 2554– 2556

หมวด

ปี  2554

ปี  2555

ปี  2556

 1. รายจ่ายงบกลาง
 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
 4. หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ
 5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
 6. หมวดเงินอุดหนุน
 7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ
 8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 9. รายจ่ายจากเงินสะสม
 10. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 11. เงินอุดหนุนทั่วไป

604,974.00
3,021,743.00
1,044,948.00
7,113,726.91
343,354.05
2,480,965.14

6,150,854.58
1,484,127.96
7,179,954.00

736,591.00
3,886,786.00
1,790,393.00
8,018,605.93
435,268.37
3,086,260.26

5,592,090.79
1,342,390.00
9,057,255.00

844,723.00
4,342,821.00
2,358,722.00
8,321,702.26
439,452.80
2,551,800.00

4,797,571.00
169,000.00
8,742,110.00

จ่ายจริงทั้งสิ้น

29,424,647.64

33,945,640.35

32,567,902.06

หมายเหตุ    ที่มา: กองคลัง เทศบาลตำบลโคกเหล็ก  ข้อมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม  2557

**หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาตำบล อยู่ใน หัวข้อ โครงการ/กิจกรรม


 

บทความที่คล้ายกัน
วันที่  22  ธันวาคม  2565  นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็กมอบหมายงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล  ดำเนินโครงกา$…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 4 คน
23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2564 เพื่อ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 4 คน
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกเหล็กประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็กเพื่อรับทราบรายงา&…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 6 คน
วันที่  21  มกราคม  2565  นายอำเภอห้วยราช  ท้องถิ่นอำเภอ กำนัน ผญ.ม.4 และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกเหล็ก มŪ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 6 คน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตก…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 4 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 สรุปผลการซื้อจ้าง ธ.ค.2564
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 6 คน
Scroll Up