แผนการดำเนินงาน
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 07 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 124 คน
บทความที่คล้ายกัน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 41 คน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก            โดยที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับเทศบาลตำบลโคกเหล็กให้ความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมั่นว่าสำนักงานจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เทศบาลตำบลโคกเหล็กจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ดังนี้ ๑. คำนิยาม “เทศบาล” หมา…
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 107 คน
รายงานการควบคุมภายใน
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 58 คน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 101 คน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 67 คน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 75 คน