รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 07 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 42 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

บทความที่คล้ายกัน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก            โดยที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับเทศบาลตำบลโคกเหล็กให้ความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมั่นว่าสำนักงานจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เทศบาลตำบลโคกเหล็กจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ดังนี้ ๑. คำนิยาม “เทศบาล” หมา…
เขียนโดย : วณิชา wanicha | อ่านแล้ว : 55 คน
รายงานการควบคุมภายใน
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 37 คน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 51 คน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 43 คน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 36 คน
แผนอัตรากำลัง
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 57 คน