โครงสร้างการบริหารงาน
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 04 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 57 คน

โครงสร้างการบริหารงาน

บทความที่คล้ายกัน
อำนาจหน้าที่เทศบาล เทศบาลตำบลโคกเหล็ก มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14)พ.ศ.2562และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 ดังนี้ 1.ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าว (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 19 คน
โครงสร้างการบริหารงาน
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 58 คน
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 26 คน
สมาชิกสภาเทศบาล
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 3 คน
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี  
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 21 คน
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 27 คน