รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 08 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 93 คน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

บทความที่คล้ายกัน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1-2566
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 21 คน
เทศบาลตำบลโคกเหล็กบูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองและประชาชนจิตอาสาดำเนินโครงการโคกเหล็กชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาดประชาชนมีจิตสาธารณะในการร่วมกันพัฒนา #ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 304 คน
วันที่ 9 พ.ค.66 นายนพพันธ์ วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ กิจกรรมที่ 2 ประเภทการแปรรูปอาหาร/การถนอมอาหาร โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลโคกเหล็ก กับวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาต่อยอด ฝึกเป็นอาชีพต่อไป
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 23 คน
วันที่ 11 - 17 เมษายน 2566  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลโคกเหล็ก  ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อบริการประชาชนและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน ตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 28 คน
25. เมษายน 2566 เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2666 เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ภาวะคลอดก่อนกำหนด การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2566 และเรื่องอื่นๆ
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 31 คน
การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ภาพกิจกรรม การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 34 คน