ประวัติเทศบาล
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | เมื่อ : 26 พ.ค. 2021 | อ่านแล้ว : 214 คน

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลโคกเหล็ก เป็น 1 ใน  2  เทศบาลตำบลของอำเภอห้วยราช
จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552   พื้นที่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยราชไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  ตามถนนทางหลวงชนบท  สายห้วยราช  –  สตึก

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช

และตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื้อที่ในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

มีเนื้อที่ 15,516 ไร่ หรือประมาณ 24.83 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศและภูิิมิอากาศ

สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลโคกเหล็กเป็นที่ราบสูงและเป็นที่ราบบางส่วน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นทรายราบโล่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตร และใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่ง และภายในตำบลยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ หนองโคกเหล็ก และลำห้วยราชไหลผ่าน

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ตุลาคม – เดือนมกราคม

บทความที่คล้ายกัน
วันที่  22  ธันวาคม  2565  นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็กมอบหมายงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล  ดำเนินโครงกา$…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 4 คน
23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกเหล็กได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2564 เพื่อ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 4 คน
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกเหล็กประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกเหล็กเพื่อรับทราบรายงา&…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 6 คน
วันที่  21  มกราคม  2565  นายอำเภอห้วยราช  ท้องถิ่นอำเภอ กำนัน ผญ.ม.4 และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกเหล็ก มŪ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 6 คน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตก…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 4 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 สรุปผลการซื้อจ้าง ธ.ค.2564
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 6 คน
Scroll Up