ประวัติเทศบาล
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | เมื่อ : 26 พ.ค. 2021 | อ่านแล้ว : 453 คน

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลโคกเหล็ก เป็น 1 ใน  2  เทศบาลตำบลของอำเภอห้วยราช
จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552   พื้นที่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยราชไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  ตามถนนทางหลวงชนบท  สายห้วยราช  –  สตึก

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช

และตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื้อที่ในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

มีเนื้อที่ 15,516 ไร่ หรือประมาณ 24.83 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศและภูิิมิอากาศ

สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลโคกเหล็กเป็นที่ราบสูงและเป็นที่ราบบางส่วน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นทรายราบโล่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตร และใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่ง และภายในตำบลยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ หนองโคกเหล็ก และลำห้วยราชไหลผ่าน

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ตุลาคม – เดือนมกราคม

บทความที่คล้ายกัน
ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ผลการลดใช้พลังงาน
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 2 คน
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 2 คน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 3 คน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 3 คน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 3 คน
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 3 คน