โครงสร้างองค์กรและบริการต่างๆ
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 08 ธ.ค. 2022 | อ่านแล้ว : 34 คน

โครงสร้างองค์กรและบริการต่างๆ

บทความที่คล้ายกัน
อำนาจหน้าที่เทศบาล เทศบาลตำบลโคกเหล็ก มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14)พ.ศ.2562และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 ดังนี้ 1.ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าว (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 18 คน
โครงสร้างองค์กรและบริการต่างๆ
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 35 คน
แผนที่เทศบาล
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 39 คน
อำนาจหน้าที่
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 43 คน
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 35 คน
ตราสัญลักษณ์
เขียนโดย : admin | อ่านแล้ว : 30 คน